کانال تلگرام esteghlal

725,602

🎗 بزرگتریـن و معتبرترین مرجع خبـری باشگاه اسـتقلال در تلگرام

⭐💙⭐

🔜 بازی بعـــدی

🔹 اسـتقلال
🔸 گسـترش فـولاد

🗓 شـنبه، ۴ آذر
🕢 سـاعت ۱۷:۳۰

ورزشـگاه آزادی
📡 زنده از شبـکه ۳

⭐💙⭐

📮فروشگاه @Esteghlal_Shop
💰تبلیـغات @Esteghlal_Ads

کانال تلگرام esteghlal


گزارش تخلف کانال تلگرام esteghlalکانال تلگرام، معرفی کانال های تلگرام، معرفی و جستجوی بهترین و برترین کانال های تلگرام